منظور از تفکر اقتصاد مقـاومتی، آن است که از جهت نـرم افـزاری و سخت افـزاری کلیه کسانی که در بخش اقتصاد جـامعه فـعالیت می کنند، ابـتدا در صدد تشخیص حـوزه های فشار اقتصادی؛ به ویژه در شرایـط کنونی، و به دنبال آن به کـار بستن نهـایت سعی و تـلاش خویش جهت ایستادگـی و مقـاومت در برابر تـحریم ها و فشار های اقتصادی غـرب؛ و تبدیل چنین فشارهایی به فرصت با تکیه بر خود باوری، مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی. 

نگارنده : علیرضا صالحی نژاد

برای بزرگنمایی کلیک نمایید.